REGULAMIN

                         REGULAMIN

Na tej stronie mogą Państwo zapoznać się z informacjami o warunkach zakupu  W ATPFURNITE LTD.

Ta strona www jest własnością ATPFURNITURE LTD
W celu nawiązania kontaktu, wystarczy wysłać e-mailna na adres :biuro@atpfurniture.com  zatelefonować pod numer: 07593172740
Staramy się odpowiedzieć na wszelkie zgłoszenia i zapytania w ciągu jednego dnia roboczego.
POLITYKA FIRMY
Wszystkie zamówienia podlegają zasadom niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego. Żaden z warunków tego Regulaminu nie narusza Praw Konsumenta.

STANDARDOWE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

1. DEFINICJE

„Kupujący” – osoba, która dokonuje zakupu lub wyraża zgodę na zakup Towarów od Sprzedającego.
„Warunki” – warunki sprzedaży ujęte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki uzgodnione ze Sprzedającym na piśmie.
„Termin dostawy” – data podana przez Sprzedającego, w której Towary mają zostać dostarczone w miejsce uzgodnione z Kupującym.
„Towary” – produkty oferowane do sprzedaży.
„Cena” – cena za Towary zawierająca transport, opakowanie oraz podatek VAT.
„Sprzedający” – ATPFURNITURE

„Klient” w znaczeniu opisanym w rozdziale 12 Ustawy o nieuczciwych warunkach umów z 1977 r. (Unfair Contract Terms Act 1977).

2.WARUNKI SPRZEDAŻY

Żaden z warunków niniejszego Regulaminu nie narusza Praw Konsumenta należnych Kupującemu.
Sprzedający sprzedaje a Kupujący nabywa Towary zgodnie z każdą pisemną wyceną przedstawioną przez Sprzedającego a zaakceptowaną przez Kupującego oraz z każdym pisemnym lub słownym zamówieniem Kupującego zaakceptowanym przez Sprzedającego, włączając zamówienia złożone drogą elektroniczną z użyciem aplikacji dostarczonej przez Sprzedającego obsługującej zamówienia online. Wszelkie dodatkowe warunki uzgodnione w zamówieniu – poza warunkami naruszającymi zasadę, iż wyłączne uprawnienie do przyjęcia wyceny/oferty oraz złożenia zamówienia należy do Kupującego – regulują umowę kupna i sprzedaży.
Każdy pisarski, rachunkowy lub inny błąd albo omyłka w materiałach promocyjnych, wycenach, cennikach, akceptacji oferty, na fakturze, w innym dokumencie lub w materiale informacyjnym wydanym przez Sprzedającego podlegają korekcie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ze strony Sprzedającego.
Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne w całości lub w części, nie będzie to mieć wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszego dokumentu.

Jeżeli Sprzedający nie posiada wystarczających zasobów, aby móc dostarczyć towar zamówiony przez Kupującego, wtedy każda kwota zapłacona przez Kupującego zostanie mu zwrócona w gotówce lub przelewem, a Sprzedający poinformuje o tym Kupującego w wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Zwrot nastąpi tak szybko, jak to możliwe, nie później jednak, niż w 10 dni od złożenia zamówienia. Sprzedający nie będzie zobowiązany do zaoferowania żadnego odszkodowania za doznane rozczarowanie.

3. CENA I PŁATNOŚĆ

Jeśli nie postanowiono inaczej, Cena jest taka, jak określono w opublikowanym cenniku Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia Towarów. W związku z ewentualnym wzrostem kosztów po stronie Sprzedającego dotyczącym: surowców, robocizny, kosztów ogólnych lub wzrostu podatków, opłat, albo zmienności kursu walut, Sprzedający może podnieść Cenę należną z tytułu umowy w drodze pisemnego zawiadomienia. W odpowiedzi na zawiadomienie o podwyżce Ceny, Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia i otrzymania z powrotem wszelkich kwot wpłaconych Sprzedającemu w związku z zamówieniem. Zawiadomienie o odwołaniu zamówienia musi być odebrane na piśmie przez Sprzedającego w terminie do siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o podwyżce cen Kupującemu.

Zapłata Ceny zamówienia powinna nastąpić w dniu złożenia zamówienia. Termin dokonania zapłaty implikuje przebieg realizacji zamówienia . Jeżeli Kupujący nie opłaci zamówienia po odebraniu powiadomienie o wysyłce Towarów, Sprzedający może wnieść skargę na Kupującego mimo że Towary nie zostały przekazane Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty, Sprzedawca może zawiesić dostawę Towarów będących przedmiotem zamówienia oraz innych towarów zamówionych przez Kupującego do momentu dokonania pełnej płatności.

4. TOWARY

Liczba oraz opis Towarów zawarte są w wycenie wystawionej przez Sprzedającego.
Sprzedawca może dokonywać zmian w specyfikacji towarów, które to zmiany nie wpływają w istotny sposób na jakość i wydajność towarów wymaganą zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami ustawowymi.

Fotografie są przeznaczone wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą niedokładnie odpowiadać Towarowi.

5. DOSTAWA

Koszt Dostawy określany jest na podstawie rozmiaru i wagi przesyłki, a także lokalizacji wskazanej przez Kupującego jako miejsca Dostawy.
Dostawa produktów dokonywana jest przez Sprzedającego lub jego przedstawiciela. Kupujący zostaje powiadomiony, że zamówione Towary są dostępne do odbioru w siedzibie Sprzedającego lub gotowe do dostarczenia do miejsca, które Kupujący określił w chwili złożenia zamówienia.
Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby spełnić wszelkie warunki uzgodnione w związku z Dostawą zamówienia.
Sprzedający dokłada starań, aby czas od złożenia zamówienia do realizacji Dostawy mieścił się w przedziale 1-10 dni Sprzedający zastrzega jednak, że niektóre elementy mogą być dostarczone wcześniej lub później, niż w wyżej podanej okresie.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w Dostawie niezależnie od jej przyczyny.
Wszystkie zamówienia na Dostawy do lokalizacji w obrębie Wielkiej Brytanii są realizowane za wniesieniem stosownej opłaty przed potwierdzeniem zamówienia.
W przypadku konieczności dostarczenia Towaru do Irlandii Północnej, Wyspy Man, Wyspy Wight, Wysp Szkockich i Wysp Normandzkich Sprzedający zapewnia za stosowna opłatą Dostawę tylko w obrębie wyspy Wielka Brytania np. do miasta portowego najbliższego miejscu docelowemu. Od tego punktu dalszy transport Towaru leży w gestii Kupującego.
Normalny czas Dostawy to od 9:00 rano do 18:00 w dni robocze. Dostawy nie odbywają się w weekendy i święta.
Generalnie, gdy zamówienie zawiera więcej, niż jedną pozycję, wszystkie pozycje zostaną dostarczone w tym samym czasie, o ile wszystkie elementy są dostępne.
Jeżeli termin dostawy został uzgodniony z przewoźnikiem, ale Kupujący nie jest obecny, aby odebrać Towar, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia go kwotą minimum £ 59 na pokrycie części kosztów nieudanej Dostawy.
Towary są dostarczane tylko do drzwi budynku. Towar nie będzie wnoszony na piętra.
Nasi kierowcy pracują w pojedynkę; nie będą przesuwać ani zabierać żadnych elementów mienia Kupującego w celu montażu czy instalacji zamówionych Towarów.

Towary zostaną pozostawione w pomieszczeniach w najbezpieczniejszej dogodnej lokalizacji. Kierowcy standardowo nie wnoszą Towaru na piętra i wszelki transport zakupionych dóbr na wyższe kondygnacje odbywa się na ryzyko wykonawcy tej usługi. UWAGA: niewnoszenie Towarów na piętra dotyczy mieszkań, które nie są zlokalizowane na parterze.

6. ZWROTY I ODWOŁANIA ZAMÓWIEŃ

Akceptujemy zwroty mebli pakowanych na płasko i w oryginalnym opakowaniu. Nie akceptujemy zwrotów zmontowanych lub częściowo zmontowanych mebli.

Proszę o sprawdzenie towar w momencie dostawy. Prosimy o natychmiastowe zgłoszenie niezgodności. Uszkodzone części mogą być wymienione bezpłatnie.

Zamówienie może zostać anulowane w dowolnym momencie pomiędzy dniem złożenia zamówienia a czternastym dniem po dostarczeniu towaru.
Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z zakupu Towaru z jakiejkolwiek przyczyny, może on w ciągu 14 dni od daty dostawy powiadomić Sprzedającego o chęci zwrotu części bądź wszystkich zakupionych Towarów. Kupujący powinien w tym celu skontaktować się z działem obsługi klienta Sprzedającego.
Kupujący może albo zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt zwrot Towaru Sprzedającemu pod wskazany adres, lub może poprosić Sprzedającego o odbiór Towaru. W takim przypadku Kupujący wpłaci na rzecz Sprzedającego taką samą kwotę, jaką zapłacił za Dostawę podczas składania zamówienia.Sprzedający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub zrezygnowania z usług odbiory od klienta. Przy serwisie odbiory od klienta sprzedający zastrzega prawo pobierania dodatkowych opłat za zwrotowy koszt przesyłki, w zależności od rodzaju towaru.
Kupujący jest odpowiedzialny za koszty przesyłki zwrotnej. Opłata za przesyłkę zwrotną zostanie potrącona z należnego Kupującemu zwrotu zapłaty za Towar.
Towar musi być zwrócony do Sprzedającego w tym samym stanie, w jakim znajdował się w momencie dostawy do Kupującego oraz w oryginalnym opakowaniu. Przedmioty, które nie są odpowiednio opakowane w momencie dokonywania zwrotu, nie zostaną przyjęte. Na pokrycie kosztów nieudanego odbioru zwracanego Towaru może zostać nałożona opłata w wysokości £ 59.
Zwroty będą wypłacane w ciągu 10 dni od daty otrzymania Towaru przez Sprzedającego, po sprawdzeniu Towaru pod kątem uszkodzeń. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty całości lub części zwrotu, jeżeli Towar zwrócono w stanie uszkodzonym.
Należy pamiętać, że dla wybranych pozycji skóra / tkanina tapicerki istnieje 50% opłaty za zwrot lub odwołanie zamówienia, chyba że zamówienie zostanie anulowane w ciągu jednego tygodnia od daty złożenia zamówienia. Elementy, których dotyczy opłata za zwrot są wyraźnie oznakowane.
Materace mogą zostać zwrócone tylko wtedy, gdy nie zostały odpakowane. Materace, które zostały otwarte i używane nie mogą być zwrócone. Jeśli Kupujący chce przetestować materac należy pozostawić do go w opakowaniu do momentu upewnienia się , że Kupujący chce go zachować.

7. AKCEPTACJA TOWARÓW

W sytuacji innej, niż gdy Kupujący występuje jako Konsument brak zgłoszenia zwrotu do 5 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru do Kupującego uznaje się za akceptację Towaru. Po akceptacji Kupujący nie jest uprawniony do odrzucenia produktów, które nie są zgodne z umową.

8. PRAWO WŁASNOŚCI I RYZYKO

Ryzyko uszkodzenia lub utraty Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą Dostawy.
Niezależnie od innych postanowień tytuł własności Towarów nie przechodzi na Kupującego do momentu, aż Sprzedawca nie otrzyma pełnej zapłaty za Towary.
Kupujący nie jest uprawniony do zastawu lub spłaty w drodze zabezpieczenia jakiegokolwiek zadłużenia którymkolwiek z Towarów, jeśli pozostaje on własnością Sprzedającego. Jeśli jednak Kupujący tak postąpi, wszystkie należności względem Sprzedającego natychmiast stają się wymagalne i płatne (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub zadośćuczynienia na rzecz Sprzedającego).

9. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeżeli opóźnienie lub brak wykonania zobowiązania wynika ze zdarzeń lub okoliczności pozostających poza jej kontrolą w tym: strajków, przerw w produkcji, wypadków, wojny, pożaru, zmniejszenia lub niedostępność energii elektrycznej w siedzibie Sprzedawcy lub w jego zakładach produkcyjnych, awarii maszyn lub urządzeń, niedoboru lub niedostępności surowców z naturalnych źródeł dostaw. Każda ze stron ma prawo do rozsądnego rozszerzenie jej obowiązków.

Wszelkie zawiadomienia wymagane lub dopuszczone pomiędzy stronami umowy zgodnie z Regulaminem sporządza się na piśmie. W przypadku zawiadomień do Sprzedającego wiadomości winny być kierowane do jego siedziby, w przypadku zawiadomień do Kupującego – na adres, który Kupujący udostępnił Sprzedającemu.

10 NAGŁÓWKI

Nagłówki z klauzul w tym Regulaminie pełnią wyłącznie funkcje informacyjną i nie wpływają na konstrukcję postanowień Regulaminu.
Reprezentacja
Żadne komunikaty, opisy, warunki gwarancji lub zalecenia zawarte w katalogach, cenniku lub materiałach reklamowych, w komunikacji lub przekazane ustnie przez któregokolwiek z przedstawicieli lub pracowników Sprzedającego nie będą interpretowane, aby powiększyć, zmienić lub zastąpić w jakikolwiek sposób którykolwiek z warunków Regulaminu.
Koszty dodatkowe
Kupujący zobowiązuje się zapłacić za jakiekolwiek straty lub dodatkowe koszty poniesione przez Sprzedającego z powodu instrukcji lub braku instrukcji ze strony Kupującego, lub z powodu niewykonania lub opóźnienia w podjęciu dostawy, lub przez jakiekolwiek działania albo zaniedbania ze strony Kupującego, jego pracowników, osób działających w jego imieniu.

11. PRAWO WŁAŚCIWE DLA UMOWY

Umowa kupna – sprzedaży podlega prawu Anglii i Walii. Wszelkie spory i kwestie zadośćuczynienia będą rozpatrywane wyłącznie przez sądy Anglii i Walii.

12. GWARANCJA NA MEBLE

ATPFURNITURE Ltd oferuje GRATIS Standardową roczną gwarancję na wszystkie sprzedawane meble.
Proszę przeczytać informację poniżej w celu poznania szczegółów.
Szczegóły dotyczące gwarancji na meble.

Oferowane przez ATPFURNITURE Ltd. meble pochodzą od starannie wybranych, wiarygodnych producentów, którzy podzielają nasze przekonanie o dostarczaniu jedynie wysokiej jakości produktów, trwałych i w atrakcyjnej cenie.

Gwarancja obejmuje:
Nasza gwarancja na produkty obejmuje integralność strukturalną mebli i wszystkich ich elementów, jak również obejmuje uszkodzenia lub wady produkcyjne.
Zazwyczaj gwarancja obejmuje: drewno, forniry, stabilność strukturalną i łączenia, a także uchwyty, zaczepy i zawiasy, wnętrze złączki, oprawy oświetleniowe (nie żarówki), prowadnice szuflad komód i stolików kawowych z funkcją przechowywania.
Wszystkie meble oraz ich montaż, dostarczane przez ATPFURNITURE Ltd. objęte są gwarancją pozostawania zdatnymi do celów, dla których zostały wyprodukowane do jednego roku od daty ich otrzymania przez Kupującego lub zakończenia instalacji określonej w ofercie przyjętej przez Klienta.
Gwarancja dotyczy wszystkich funkcji mechanicznych mebli i ich elementów oraz wykończenia powierzchni, a także wykonania usługi montażu mebli świadczonych przez naszą firmę.

Zgodnie z naszą Gwarancją będziemy dostarczać Klientowi nowe części zamienne lub kompletny nowy zestaw.

 

Ograniczenia i wyłączenia:
Niniejsza gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia i uszkodzeń wynikających z nadużyć, czy to zamierzonych, czy przypadkowych. Nasza firma dokona , jeśli to możliwe, naprawy takiej szkody, pobierając opłatę od Klienta zgodnie z normalną polityką cenową firmy.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń w wyniku pożaru, powodzi lub jakichkolwiek warunków środowiska, dla których meble i instalacja nie zostały zaprojektowane, w tym zjawiska dymu, wilgoci i wysokich temperatur.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez jakiekolwiek używanie mebli w sposób, którego nasza firma nie mogła przewidzieć i o którym Sprzedający nie został poinformowany na piśmie w momencie składania zamówienia.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje przypadkowych uszkodzeń zwykle pokrywanych w ramach ubezpieczenia budynków lub mienia.
Gwarancja wygasa w przypadku, gdy klient dokonuje jakichkolwiek modyfikacji lub napraw mebli lub instalacji bez zgody firmy.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wykonania montażu przez jakąkolwiek osobę, inną, niż instalator ATPFURNITURE. Jeśli firma poleca montera, a klient płaci za jego usługę poza Ceną wynikającą z umowy z naszą firmą , takie prace są wyłączone z niniejszej gwarancji.
Uszkodzenia w transporcie:
W mało prawdopodobnym przypadku, że meble zostaną uszkodzone podczas dostawy Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć części zamienne, o ile zostanie o uszkodzeniu powiadomiony w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania mebli przez Kupujacego.

Klient zostanie poproszony o dostarczenie Sprzedającemu fotografii szkody i numeru uszkodzonej części zamiennej. Numery części można znaleźć w instrukcji montażu dostarczonej wraz z meblami. W wiadomości do nas klient powinien zawrzeć dokumentację fotograficzną, numer katalogowy części oraz numer swojego zamówienia.

Ogólne warunki:
Posiadanie dowodu zakupu jest obowiązkiem Kupującego.
Gwarancja jest niezbywalna i obowiązuje od dnia zakupu.
Zgodnie z realizacją swoich zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji, ATPFURNITURE zastrzega sobie prawo do wyboru opcji wiążącej się z najniższym kosztem dla firmy. Może to oznaczać zlecenie naprawy, dostarczenie części zamiennej lub zwrot części pierwotnej ceny zakupu.
Kwota wszelkich roszczeń jest ograniczona do pierwotnej ceny zakupu zapłaconej za niezadowalający Towar.
Niniejsza gwarancja obejmuje tylko Towar użytkowany w gospodarstwie domowym na terenie Wielkiej Brytanii.
Niniejsza gwarancja jest dodatkowym warunkiem w stosunku do obowiązującego prawodawstwa w zakresie dostaw towarów i usług i nie ma wpływu na ustawowe prawa którejkolwiek ze stron.